2
محمد سجاد سیاهکارزاده، رییس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان...
1
انجمن خیرین میراث‌فرهنگی با حضور  ۵٠٠ نیکوکار خَیّر،...
1
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع...
1
سرپرست دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث...